AJASSA

Yrittäjä, miksi tarvitset osakassopimuksen?

Yrittäjyys. Osakkeenomistajien kannattaa säännellä keskinäisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan tarkemmin sopimuksella, sillä yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki eivät ole sellaisenaan riittävän kattavia säätelemään omistajien välisiä suhteita.

Osakassopimus tulee aina räätälöidä yhtiön tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi.

Sovi tarkasti varojen jakamisesta

Olennaista on miettiä, millä edellytyksillä kukin osakas lähtee osakkaaksi ja mitä kukin osakas odottaa toisilta osakkailta.

Sopimuksen tulisi ottaa kantaa yhtiön varojen jakamiseen sekä taloudellisten etujen määrään ja muotoon, kuten osingonjakoon, työnteon perusteella maksettavaan palkkaan ja kannustinjärjestelmiin.

Kantaa tulee ottaa siihenkin, mitä tapahtuu, jos joku osakkaista haluaa irtaantua yhtiöstä. Näihin tilanteisiin voidaan varautua sopimalla osakkeiden luovutusrajoituksista, kuten lunastus-, suostumus- ja kieltolausekkeista sekä etuosto-oikeudesta.

TEKin, Suomen Ekonomien ja lakitoimisto Fondian järjestämässä tilaisuudessa Startup Saunassa Otaniemessä 12.9. käsitellään kasvu- ja pienyritysten osakas- sopimuksia.

Lisätietoa:

www.tek.fi/
osakassopimukset-1209

Varaudu riitojen ja avioeron varalta

Osakkaiden vakavat erimielisyydet häiritsevät usein yhtiön toimintaa pahasti. Osakassopimuksessa olisi tärkeää sopia riitojen ratkaisutavoista tai mahdollisuudesta lunastaa vastahankaisen osakkaan osakkeet yhtiön liiketoiminnan jatkon takaamiseksi.

Avioero- ja perintötilanteiden osalta osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että kuolinpesällä tai perinnönsaajilla on oikeus pitää osakkeet sillä ehdolla, että nämä sitoutuvat osakassopimuksen ehtoihin. Toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet.

Avioeron varalta voi olla esimerkiksi perusteltua sopia, että osakkaiden on tehtävä avioehto puolisoidensa kanssa.

Myötämyyntioikeutta tai -velvollisuutta koskevilla ehdoilla voi olla perusteltua varmistaa, että osakkaiden enemmistön kannatuksen saanut yrityskauppa voidaan toteuttaa, vaikka kaikki osakkeenomistajat eivät haluaisikaan myydä omia osakkeitaan.

Sopimuksessa tulisi ottaa kantaa kilpailukieltokysymyksiin: onko kilpailukielto sidottu osakkuuteen vai työsuhteeseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on oikeus saada nähtäväkseen vain yhtiön julkiset asiakirjat, kuten tilinpäätös. Tämän vuoksi sopimukseen kirjattu tiedonsaantioikeus voi olla tärkeää esimerkiksi osakkaille, jotka eivät osallistu yhtiön johtamiseen.

Salassapitolausekkeella pyritään osakassopimuksessa turvaamaan sekä yhtiön että muiden osakkaiden liike- ja ammattisalaisuuksia.

Sovi sopimussakosta

Yleensä osakassopimus kannattaa tehdä samaan aikaan, kun yhtiötä perustetaan.

Usein on hyvä sopia kiinteäsummaisesta sopimussakosta osakassopimuksen noudattamisen takaamiseksi. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset lunastusmääräykset tai osakkeiden hallintaoikeuden menetykset. ×

Lue koko artikkeli: lehti.tek.fi/osakassopimus

Jaa artikkeli